top of page

Polityka Prywatności ver. 1.0

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie, iż firma PCS Sp. z o. o. (w tym wydzielony Zakład, jakim jest Strefa Zdrowia), dokłada wszelkich starań,  aby chronić Twoje dane osobowe.  Polityka wyjaśnia w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane i na jakiej podstawie.

Polityka prywatności pozostaje w zgodzie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma PCS Sp. z o. o.  z siedzibą w 05-090 Łady, ul Długa 34, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000857765, NIP: 9512506931, REGON: 386932032

 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa i przechowywane na zabezpieczonym serwerze.

 3. PCS SP. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się   skontaktować:

 - za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres siedziby

 - za pomocą maila: iod@pcs-clinical.pl

 - telefonicznie pod numerem telefonu: 733 766 510

II. PRZETWARZANIE DANYCH

1. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez ujawniania i pozostawiania swoich danych osobowych. Jeśli chciał(a)byś pozostawić swoje dane osobowe poprzez przesłanie ich mailem lub skontaktowanie się z nami, powinieneś zapoznać się z postanowieniami niniejszej Polityki.

 2. Informacje, które możesz dostarczyć poprzez wysłanie maila lub formularz kontaktowy mogą zawierać Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, tytuł, numer telefonu, email, adres pocztowy, nazwa firmy (jeśli dotyczy).

 3. W przypadku, gdy kandydujesz na stanowisko w naszej firmie, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na zapoznanie się z dodatkowymi warunkami dotyczącymi procesu rekrutacji.

 4. Możemy wykorzystać informacje o szczegółach Twojej wizyty na naszej stronie. Dotyczy to (ale nie jest ograniczone do tych szczegółów) adresu IP, lokalizacji, danych komunikacyjnych, informacji na temat zasobów, do których miałe(a)ś dostęp oraz czasu, jaki spędziłe(a)ś na naszej stronie. Powyższe dane mogą być wykorzystane do rozwoju naszej strony oraz jej treści.

 

2. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Twoje dane są przetwarzane w następujących celach:

 • marketingowe (podstawa: art 6 (1) litera (f) RODO)

 • zobowiązania podatkowe lub księgowe (podstawa: art. 6 paragraf 1 litera(c) RODO);

 • wykryciu, dochodzeniu lub obronie na wypadek skarg i reklamacji (podstawa: art 6 paragraf 1 litera (f) RODO);

 • wdrożenie postanowień umowy z PCS Sp. z o.o. (art.  6 paragraf 1 litera (b) RODO);

 • archiwizacja (podstawa: art 6 paragraf 1 litera (f) RODO).

 1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (włączając w to profilowanie).

 2. Twoje dane mogą zostać przekazane do przetwarzania firmom, z którymi współpracuje PCS Sp. z o. o. jeśli jest to niezbędne do realizacji postanowień umowy lub innych usług.

 3. Mamy prawo przekazać Twoje dane osobowe podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązującego prawa. Jeśli będzie to konieczne, zostaniesz o tym poinformowany.

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przetwarzania, ale nie dłużej niż 15 lat od dnia wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po zakończeniu okresu przetwarzania lub wycofania zgody na przetwarzanie tylko na wypadek przyszłych skarg lub postępowania przed sądem lub jeśli regulacje prawne zobowiązują nas do przechowywania tych danych.

 

III. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

1. PRAWA OSÓB UDOSTĘNIAJACYCH DANE

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ;

 • dostępu do swoich danych osobowych, włączając w to otrzymanie kopii przetwarzanych danych;

 • korekty swoich danych osobowych, jeśli dane będące w posiadaniu PCS Sp. z  o. o.  są niepoprawne
  lub niekompletne;

 • usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie jest wymagane dalsze ich przetwarzanie w celu, dla którego zostały zebrane i PCS Sp. z o. o.  nie ma prawa do dalszego ich przetwarzania ;

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy:

  • masz zastrzeżenie co do poprawności Twoich danych

  • uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli

  • nie musimy dalej przetwarzać Twoich danych, ale są one niezbędne na wypadek potencjalnych skarg

  • zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, ale mamy obowiązek zweryfikować czy powinniśmy je przetwarzać

 • sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych w specjalnych okolicznościach związanych z Twoją sytuacją;

 • przeniesienia swoich danych osobowych, jeśli były przekazane w formie elektronicznej.

 

2. SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w każdej chwili.

 2. Sprzeciw może być złożony w każdym momencie w następujący sposób:

  • osobiście w siedzibie PCS Sp. z o. o.

  • za mocą poczty tradycyjnej, na adres siedziby firmy: ul Długa 34, 05-090 Łady

  • telefonicznie: 733 766 510

 3. Jeśli uważasz, że PCS Sp. z o. o.  pogwałcił regulacje prawne dotyczące przetwarzania Twoich danych, masz prawo do złożenia skargi.

 4. Skargi można składać w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 

IV. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

 1. PCS Sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.

 2. Polityka Prywatności aktualizowana jest zgodnie ze zmianami w obowiązującym prawie lub procedurach firmy.

 3. W przypadku zmian w polityce, informacja o wydaniu nowej wersji będzie opublikowana na stronie internetowej firmy.

bottom of page